Çalışma İzinleri – İLB Danışmanlık

Çalışma İzinleri

İLB Danışmanlık

Çalışma izni nedir?

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti 6735 Sayılı yasa hükümlerinde belirtilen koşulları ve şartları sağladıkları takdirde ÇSGB Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü’ne çalışma izni müracaatında bulunabilir.

Çalışma izni alma şartları nelerdir?

Aşağıdaki şartları sağlayan çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar çalışma izni alabilirler.

1- 0-12 yaş arası çocuk, 65 yaş üzeri yaşlı ve hasta veya bakıma muhtaç kişi için işveren tarafından ÇSGB’ye yapılacak çalışma izni talebi yapılarak yabancı uyruklu vatandaşlar çalışma izni alabilir.

2- Türkiye’de faaliyet göstermekte olan, şirket bünyesinde en az 5 (beş) Türk vatandaşı çalıştırmakta olan, ödenmiş şirket sermayesi 100.000 TL veya yıllık cirosu 800.000 TL olan, SGK ve Vergi borcu olmayan gerçek veya tüzel kişilik şirket istihdam etmek istediği vatandaşı bünyesinde çalıştırmak amacıyla ÇSGB’ye Türkiye çalışma izni talebinde bulunabilir. 6735 SY hükümlerine göre talebin uygun olması halinde çalışma izni kabul edilen vatandaşlar bir yıl süre ile Türkiye çalışma izni verilir.

3- Türkiye çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’de şirket kurup, şirket ortaklık hissesinin en az %20 ortağı ve bu hisse oranı 40.000 TL ise (Sahip olduğu hisse oranı kadar şirket sermayesi ödenmiş olmalıdır) ve şirket müdürü olduğu takdirde Türkiye çalışma izni alabilmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Pasaport Fotokopisi,

2-Diploma fotokopisi (Mütercim tercüman tarafından çeviri yapılmış ev hizmetlerinde gerekmeyebilir),

3-İş sözleşmesi,

4-İşveren şirket Vergi Levhası,

5-İmza sirküleri,

6-Ticaret odası kayıt belgesi sermaye gösterir,

7-Ticaret sicil gazetesi,

8-Vergi dairesi borcu yoktur belgesi,

9-SGK borcu yoktur belgesi,

10-İşveren SGK hizmet listesi, (Çalışan sayısını gösterir)

11-İş yeri mali bilançolar,

Ev hizmet sözleşmelerinde şirket evrakları istenmeyip işverene ait bilgiler yeterlidir.

UETS sistemi 01.01.2019 tarihinden itibaren açıldığından Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) zorunluluğu kaldırılmıştır. Başvuruların E-İMZA ile yapılması zorunluluğu vardır.

Türkiye içinden yapılan başvurularda yabancı vatandaşın en az 6 aylık oturma izni almış olma zorunluluğu vardır. Yurt dışından yapılan başvurularda ise başvurunun yapıldığı ülke Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna yapılır. Türkiye’de çalışacak yabancı personel istihdamı 6735 Sayılı kanunda belirtilen şartlarına göre değerlendirilir ve bu yasa hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yurt içinden yapılan başvurularda iş sözleşmesi yapılmasına müteakip işveren tarafından online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılır ve Çalışma izninin onaylanmasının ardından tüm evraklar imzalanarak Bakanlığa gönderilir.

Çalışma izni talep edilecek olan şirket ise, şirketin en az 5 (beş) Türk çalışanı olması, şirket ödenmiş sermayesinin 100.000.00 TL olması veya yıllık 800.000.00 TL cirosunun olması gerekmektedir.

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
Kanun Numarası : 6735
Kabul Tarihi : 28/7/2016
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 13/8/2016 Sayı : 29800
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların
belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni
muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve
uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir
işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj
yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet
sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya
çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
(2) Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri bu Kanun hükümlerine
göre yürütülür.
(3) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı
anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bağımsız çalışma izni: Yabancıya Türkiye’de kendi ad ve hesabına çalışma hakkı veren
çalışma iznini,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde
yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni,
ç) Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik
süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren
muafiyeti,
d) Genel Müdürlük: Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünü,
e) Kanuni çalışma izni süresi: Yabancının, kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
suretiyle çalışma izniyle çalıştığı süreyi,
12372
f) Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir
hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan
alan yabancıyı,
g) Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini,
ğ) Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre
eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeyi,
h) Uzun dönem ikamet izni: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanununun 42 nci maddesi uyarınca verilen ikamet iznini,
ı) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
i) Yetkili aracı kurum: Nitelikleri ve görev çerçevesi yönetmelikle belirlenen ve Bakanlık
tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Uluslararası işgücü politikasının belirlenmesi
MADDE 4- (1) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını
dikkate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı
uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya yetkilidir.
(2) Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü hareketliliği ve bölgesel gelişmeler
ile Göç Politikaları Kurulu kararları, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve
ekonomik dönemsel değişiklikler, kalkınma plan ve programları, yabancının uyruğunda
bulunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya
çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı
dikkate alınarak belirlenir.
(3) Bakanlık, uluslararası işgücü politikasının hazırlanmasında ilgili kurum ve
kuruluşların görüşlerini alır.
(4) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
(5) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
(6) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
(7) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
(8) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12373
Uluslararası işgücünün izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 5- (1) Bakanlık, yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve
uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme
Sistemi kurar.
(2) Bakanlık, kamu güvenliğine ilişkin hususlar saklı kalmak üzere; yabancılara, yabancı
istihdamı ihtiyacına ve bu Kanun kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge talep edebilir.
(3) Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
Bakanlık tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma İzni ve Muafiyet
Çalışma izninde yetki ve yükümlülük
MADDE 6- (1) Çalışma izni, 4 üncü maddeye göre belirlenen uluslararası işgücü
politikası esas alınarak Bakanlıkça verilir.
(2) Bu Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de
çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.
(3) Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya
uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna
göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.
(4) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi
kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır.
Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi
MADDE 7- (1) Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında
yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
(2) Çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
(3) Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün
kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan
sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.
(4) Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir.
(5) Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınır.
(6) Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda
çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin
oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirler.
12374
(7) Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya
kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin
tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği
hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular
reddedilir.
(8) Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam
olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır.
Ön izin
MADDE 8- (1) Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak
yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunludur.
(2) Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu
hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili olup ön izin
alınması gereken meslekler anılan bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Ön izin alan yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanmaz.
(4) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca
çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili
mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı
öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci
maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile (f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9
uncu maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
(5) Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun
ön iznine tabidir.
(6) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan
firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilir.
Çalışma izni başvurusunun reddi
MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;
a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri
Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında
sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12375
ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin
tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,
başvurular reddedilir.
Çalışma izni türleri
MADDE 10- (1) Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet
sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya
kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte
çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.
(2) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu
değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok
iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı
bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası kapsamında
değerlendirilir.
(3) Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan
yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması
yabancıya mutlak hak sağlamaz.
(4) Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan
yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal
güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat
hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz
çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti
yapma yükümlülüğü yoktur.
(5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan;
a) Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
b) Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı,
olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.
(6) Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların
sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.
(7) Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda
değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı,
Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket
ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda
Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.
(8) Bağımsız çalışma izni, bu maddede yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın süreli
olarak düzenlenir.
12376
Turkuaz Kart
MADDE 11- (1) Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke
ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart
verilir.
(2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi
içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş
süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı,
yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş
süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan
yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru
reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.
(3) Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü
olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen
belge verilir.
(4) Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı
haklardan yararlanır.
(5) Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları
bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda
öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli
katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.
(6) Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.
Çalışma izninin mahiyeti
MADDE 12- (1) Bu Kanuna göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458
sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, 6458 sayılı Kanunda
tanımlanan mülteci ya da ikincil koruma statüsü dışında yabancının herhangi bir nedenle ikamet
izni olması yabancıya çalışma hakkı vermez.
(2) Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancı, çalışma
izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Bu
süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancının çalışma izni iptal edilir.
(3) Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı
kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri; iş piyasasındaki durum ve
çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının
gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek,
işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir.
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12377
Çalışma izni muafiyeti
MADDE 13- (1) Çalışma izni muafiyeti kapsamında olan yabancılar, çalışma izni
muafiyeti almak kaydıyla çalışabilir.
(2) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinde doğrudan Bakanlığa, yurt dışında
yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
büyükelçilikleri ya da başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular Türkiye
Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir.
(3) Çalışma izni muafiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilir.
(4) Çalışma izni muafiyeti başvurusunda bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci
ve yedinci fıkraları uygulanır.
(5) Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti
düzenlenir.
(6) Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni
sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.
(7) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen
yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı ile Türkiye’de
gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen gün içinde doksan günü geçmeyen sınırötesi hizmet
sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.
Dışişleri Bakanlığına yapılacak başvurular
MADDE 14- (1) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler
temsilciliklerinin;
a) Bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din
kurumlarında görevli yabancılar, çalışma izni muafiyeti,
b) 18/4/1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve 24/4/1963 tarihli
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında bağlı birimi sayılmayan okul,
kültür veya din kurumlarında görevli yabancılar çalışma izni
almak kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik
kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi,
Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak
görev yapan kişilerin;
a) Eş ve çocukları ile karşılıklılık esasına veya ilgili ülkeyle yapılmış bulunan ikili
anlaşmaya göre belirlenmiş yakınları; bu Kanunda, ilgili ikili anlaşmada ve mevzuatta zikredilen
çalışma izni muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de çalışma izni alarak,
b) Özel hizmetinde çalışan yabancılar, çalışma izni muafiyeti alarak,
çalışabilirler.
12378
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancıların, aynı fıkrada
belirtilen statüde olmayan işveren yanında çalışmak üzere yurt içinden yapacakları çalışma izni
veya çalışma izni muafiyeti başvuruları kabul edilmez.
(4) Bu madde kapsamındaki başvurular Dışişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri
Bakanlığınca uygun görülen başvurular Bakanlığa iletilir. Bakanlığa iletilen bu başvurulara
çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti düzenlenmesinde İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü
aranır.
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali
MADDE 15- (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, sürenin sona ermesi veya
Bakanlıkça iptal edilmesiyle geçerliliğini kaybeder.
(2) Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti,
yabancının;
a) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde
Türkiye’ye gelmemesi,
b) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç,
pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
c) Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,
ç) Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,
d) Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının
sonradan tespiti,
e) 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri
sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,
f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri
Bakanlığınca bildirilmesi,
g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında
sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,
ğ) Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma
izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak
bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,
h) Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen
süreyi aşması,
durumlarında iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisnalar
Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar
MADDE 16- (1) Bakanlıkça belirlenen uluslararası işgücü politikasına uygun olarak;
a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri
özellikleri itibarıyla nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12379
b) Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın
büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
c) Belirli bir süre için işvereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam
edilen,
ç) İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
f) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici
koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti
mağduru,
g) Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,
ğ) Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde
diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
h) Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel, kültürel,
sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
ı) Sınırötesi hizmet sunucusu,
yabancılara bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin
istisnalar tanınabilir.
Uluslararası koruma kapsamında olan yabancılar
MADDE 17- (1) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve
henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası
koruma başvurusu tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik
belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için
başvurabilirler.
(2) Birinci fıkra kapsamında çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine başvuru hakkı
tanınan yabancılara çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilmesinde İçişleri Bakanlığının
olumlu görüşü aranır.
(3) Geçerli çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine sahip olunması bu yabancılara
Türkiye’de mutlak kalış hakkı sağlamaz.
(4) Çalışma izni, 10 uncu maddede belirtilen sürelerle verilebilir.
(5) 6458 sayılı Kanunun;
a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmesi veya geri
çekilmiş sayılması, 85 inci maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün sona ermesi veya 86
ncı maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün iptali hâlinde İçişleri Bakanlığının bildirimi
üzerine,
b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici korumanın Cumhurbaşkanı kararıyla
sonlandırılması veya bireysel olarak sona ermesi ya da iptali hâlinde Cumhurbaşkanı kararı veya
İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine,(1)
verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir.
–––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 212 nci maddesiyle bu bente yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
12380
(6) Uluslararası koruma başvuru sahibi, uluslararası koruma statüsü sahibi ve geçici
koruma sağlanan yabancıların çalışma ve çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusu
hakkının il, süre, sektör, işkolu, iş ve meslek bakımından Göç Politikaları Kurulu kararları ve
Bakanlığın uluslararası işgücü politikası dikkate alınarak uygulanması ve sınırlandırılmasına
ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Serbest bölgelerde çalışacak yabancılar
MADDE 18- (1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında
çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ekonomi Bakanlığı
tarafından yapılan değerlendirme neticesinde çalışma izni alması uygun görülen yabancılar
Bakanlığa bildirilir.
(2) Bu madde kapsamında Ekonomi Bakanlığınca bildirilen yabancılara, bu Kanunun 9
uncu maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (ğ) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir.
(3) Bu Kanunun 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri, 3218 sayılı Kanun kapsamındaki
serbest bölgelerde uygulanmaz. Bu maddelerde düzenlenen konularda 3218 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır.
Yabancı öğrenciler
MADDE 19- (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına
kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler.
(2) Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar,
öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilir ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına
kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz.
(3) Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri, geçerli öğrenci ikamet iznini ve bu
ikamet izninin sağladığı hakları sona erdirmez.
(4) Yabancı öğrencilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Göç Politikaları Kurulunca
belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça
belirlenir.
(5) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan yabancının mezuniyet tarihinden itibaren
bir yıl içinde çalışma izni başvurusu yapması hâlinde, başvuru Uluslararası İşgücü Politikası
Danışma Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilir.
Yabancı mühendis ve mimarlar
MADDE 20- (1) Öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve
mimarlık fakültelerinde veya yurt dışında ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınmış bir yükseköğretim kurumunda tamamlayarak mühendis ve mimar unvanlarını
almış olan yabancılar bu Kanuna göre proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak
mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12381
BEŞİNCİ BÖLÜM
İtiraz, Yükümlülük, Denetim ve Cezalar
İdari itiraz ve yargı yolu
MADDE 21- (1) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve
düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancı çalıştıran işverene veya bağımsız çalışma izni,
süresiz çalışma izni ya da Turkuaz Kart sahibi yabancıya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
(2) Bakanlığın bu Kanun kapsamında verdiği kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığa itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari
yargı yoluna başvurulabilir.
Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü
MADDE 22- (1) Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni
bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması
ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri
on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.
(2) Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran
işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine
göre yerine getirirler.
(3) Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.
Denetleme yetkisi
MADDE 23- (1) Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan
doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince
yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş,
denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar
uygulanır.
(2) Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları
gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı
çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini
tespit etmeleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler
üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar
Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır.
(4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(5) Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz Türk lirası,
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası,
12382
b) Çalışma izni olmaksızın,
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası,
2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası,
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı bin Türk
lirası,
tutarında idari para cezası verilir.
(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak
uygulanır.
(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere
İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve
çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde
sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya
işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri
Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli
MADDE 24- (1) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya
pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli ve her yabancı
için ayrı verilir.
(2) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgelerinin şekli ve içeriği Bakanlıkça
belirlenir. Bu belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakanlıkça yerine getirilir. Değerli kâğıt
bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken
belirlenir.
Yönetmelik
MADDE 25- (1) Bu Kanuna ilişkin;
a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuru şartları ve işlemleri ile bunların kapsam,
tür ve süreleri,
b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek yabancılar ve çalışma alanları,
c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi ve belgeler,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına ilişkin süre, kapsam, içerik, bildirim ve
benzeri hususlar,
d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama alınabilecek; gerçek
kişi yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket
ortaklarının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın
büyüklüğü ve benzeri özellikleri,
KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102)
12383
e) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca çalışma izinlerinin istisnai olarak uygulanacağı
yabancılara, bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına
ilişkin hususlar,
f) Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama
sisteminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler,
g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin hususlar,
ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini yitirmesine ilişkin hususlar,
h) Sınırötesi hizmet sunucularının tanımı, türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer
hususlar,
ı) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca projede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma
izinlerinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu projelerin niteliklerine ilişkin hususlar,
i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çerçevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve
esaslar,
j) Benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bu konulara bağlı bildirimler,
k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar,
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarılan müşterek yönetmelikle;
a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni
başvuruları ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin hususlar,
b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki
yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma izni verilecek personelin tanımı ile çalışma
izinlerine ilişkin özel nitelikteki diğer usul ve esaslar,
düzenlenir.
Atıf yapılan hükümler
MADDE 26- (1) Diğer mevzuatta, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
(2) Diğer mevzuatta yer alan “çalışma izni muafiyet teyit belgesi” veya “çalışma izni
muafiyet belgesi” ibarelerinden bu Kanunda yer alan “çalışma izni muafiyeti”, “çalışma izni
belgesi” ibaresinden ise bu Kanunda yer alan “çalışma izni” anlaşılır.
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
MADDE 27- (1) (27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(2) (21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
(3) (2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(4) (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
(5) (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(6) (6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
(7) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır.
(8) (5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili
olup yerine işlenmiştir.)
(9) (29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
(10) (4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile
ilgili olup yerine işlenmiştir.)
12384
(11) Bu Kanuna ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(1)
EK MADDE 1- (Ek: 2/7/2018-KHK-703/212 md.)
(1) Mevzuatta Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kuruluna yapılmış olan atıflar,
Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat
hükümlerine göre Bakanlıkça veya diğer kanunların verdiği yetkiye dayanarak diğer kamu kurum
ve kuruluşlarınca verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Bu çalışma
izinleri 15 inci madde uyarınca süresinin sona ermesi veya iptal edilmesi hâlinde geçerliliğini
kaybeder.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça
verilmiş ve geçerliliğini sürdüren süresiz çalışma izinleri, iptal edilmediği sürece geçerlidir.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma
izni başvurularında, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerinin başvuru
sahibi lehine olan hükümleri dikkate alınır.
(4) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut
düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle başka bir işleme gerek
kalmaksızın Bakanlıkta mevcut genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarının birimler
arasında yeniden dağılımını yapmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 28- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6735 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO
Değiştiren Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
6735 sayılı Kanunun
değişen veya iptal
edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/703 4, 17, EK MADDE 1
24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve başladığı tarihte
(9/7/2018)